Oceniana wiedza i kompetencje

KOMPETENCJE MENEDŻERA
oceniane w X edycji Certyfikacji Menedżerów


I.      Certyfikat na poziomie podstawowym

1.  Najwyższa jakość działania Prezentuje wysokie standardy osobiste.
2. Nastawienie na klienta
(wewnętrznego i zewnętrznego)
Rozumie obecne wymagania klienta zewnętrznego i wewnętrznego i właściwie na nie reaguje.
3. Dbałość o rozwój własny Prezentuje pozytywne podejście do ciągłego doskonalenia się.
4. Pozytywne nastawienie do działania i pokonywania trudności  Prezentuje pozytywne nastawienie do działania i pokonywania trudności.
5. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim Budując zespół przypisuje do realizacji zadań osoby o odpowiednich kompetencjach.
6.  Umiejętność komunikacji interpersonalnej  Jasno  przedstawia swoje poglądy, szanując zdanie innych.
7. Umiejętność myślenia analitycznego Świadomie podejmuje decyzje w oparciu o przesłanki.
8. Umiejętność pracy w zespole Dba o dobrą atmosferę w pracy i stara się łagodzić konflikty w zespole.
9. Umiejętność podejmowania decyzji Sprawnie planuje działania i cele jasno określając priorytety.


II.      Certyfikat na poziomie operacyjnym
 

1. Najwyższa jakość działania  Ustala wysokie standardy osobiste.
2. Nastawienie na klienta
(wewnętrznego i zewnętrznego)
Rozumiejąc bieżące wymagania rynku elastycznie reaguje na potrzeby klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
3. Dbałość o rozwój własny i podwładnych Mając świadomość bieżacych braków kompetencyjnych inicjuje rozwój własny oraz podwładnych.
4. Pozytywne nastawienie do działania i pokonywania trudności  Swoim pozytywnym nastawieniem do działania i pokonywania trudności motywuje podwładnych do działania.
5. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim Zarządza kompetencjami pracowników.
6. Umiejętność bycia liderem Jest autorytetem dla innych, pozytywnie wpływa na współpracowników i podwładnych.
7. Umiejętność myślenia analitycznego Świadomie podejmuje decyzje w oparciu o przesłanki i na podstawie logicznych wniosków.
8 Umiejętność komunikacji interpersonalnej Jasno  przedstawia swoje poglądy, szanując zdanie innych i budując dobry klimat rozmowy.
9. Rozumienie biznesu, zaangażowanie w rozwój firmy Tworzy atmosferę sprzyjającą rozwojowi organizacji.
10. Umiejętność pracy w zespole i współpracy między działami Tworząc atmosferę sprzyjającą dobrej pracy dba o integrację zespołu i dobrą współpracę z innymi zespołami.
11. Umiejętność zarządzania W obliczu nieprzewidzianych zagrożeń elastynie zmienia plany i skutecznie eliminując trudności.


III.      Certyfikat na poziomie strategicznym
 

1. Najwyższa jakość działania Jest wzorem do naśladowania dla innych.
2. Nastawienie na klienta zewnętrznego Przewidując przyszłe wymagania klientów kreuje nowe rynki i buduje wartość marki.
3. Dbałość o rozwój własny i podwładnych Przewidując wymagane w przyszłości kompetencyjnych steruje rozwojem własnym oraz podwładnych.
4. Pozytywne nastawienie do działania i pokonywania trudności  Jest innowatorem z pozytywnym nastawieniem do działania i pokonywania trudności.
5. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim Uzyskuje wysokie efekty, lojalność oraz zaangażowanie zespołu.
6. Umiejętność bycia liderem Motywuje pracowników poprzez własne zaangażowanie i wysokie standardy pracy.
7. Umiejętność myślenia analitycznego Patrząc globalnie ma zdolność trafnego wskazywania działań korygujących i zapobiegawczych.
8. Rozumienie biznesu, zaangażowanie w rozwój firmy Ma wysoką znajomość wszystkich procesów biznesowych organizacji oraz umiejętność ich wspomagania.
9. Umiejętność pracy w zespole  Posiada wysoko rozwiniętą umiejętność współpracy z każdym pracownikiem.
10. Umiejętność zarządzania Buduje i udoskonala narzędzia pomiaru efektywności pracy, samodzielnie dociera do dodatkowych zasobów, które pozwalają na lepsze wykonywanie zadań.
11. Umiejętność współpracy między działami Dbając o cele własnego działu we współpracy z innymi działami dąży do osiągnięcia celu organizacji.
12. Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi (urzędami, uczelniami, itp.) Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, traktując ich jak partnerów.


WIEDZA MENEDŻERA
oceniana w X edycji Certyfikacji Menedżerów

 
I.      Certyfikat na poziomie podstawowym

Wiedza oraz dobra znajomość zagadnień z zakresu:
 • Kodeksu pracy,
 • Zasad ergonomii i BHP,
 • Zarządzania zespołami pracowników,
 • Podstaw marketingu,
 • Systemów Zarządzani Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009,
 • Metod, technik i narzędzi drobnych usprawnień – np. metoda Kazein,
 • Metod poprawy organizacji stanowiska i środowiska pracy – metoda 5S,
 • Podstaw rachunku kosztów,
 • Technik komputerowych – arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do prezentacji danych, poczta elektroniczna, Internet.
 
II.      Certyfikat na poziomie operacyjnym

Wiedza oraz dobra znajomość zagadnień z zakresu poziomu podstawowego, a ponadto:
 • Prawa pracy,
 • Zarządzania zasobami ludzkimi – techniki pracy w zespole, budowanie i motywowanie zespołu, techniki rozwiązywania problemów, łagodzenia konfliktów, metody oceny efektów pracy,
 • Narzędzi marketingowych,
 • Systemów zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg. OHSAS/PN-N 18001,
 • Metod i technik zarządzania jakością,
 • Metod i technik planowania,
 • Zarządzania projektami,
 • Metod rozwiązywania problemów,
 • Narzędzi koncepcji Lean,
 • Stosowania informatycznych narzędzi w zarządzaniu.
 
III.      Certyfikat na poziomie strategicznym

Wiedza oraz dobra znajomość zagadnień z zakresu poziomu operacyjnego, a ponadto:
 • Prawa gospodarczego i handlowego,
 • Orientacji w kluczowych zagadnieniach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim,
 • Strategii marketingowych,
 • Total Quality Management – TQM,
 • Finanse i rynki kapitałowe – relacje z bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi - np. znajomość podstawowych produktów bankowych,
 • Współpracy z instytucjami – ogólna wiedza i świadomość zakresu działania instytucji i służb publicznych,
 • Rachunkowości zarządczej i controlingu,
 • Budżetowania – w ujęciu strategii planowania finansów, zasobów i działania,
 • Zarządzania kompleksowym łańcuchem dostaw,
 • Wykorzystania zrównoważonej karty wyników – BSC,
 • Komputerowego wspomagania zarządzania.

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In