Regulamin Certyfikacji Menedżerów

REGULAMIN
CERTYFIKACJI MENEDŻERÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 01 stycznia 2022

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady przeprowadzenia Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego przez Klub 500 – Łódź oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, zwanych dalej „Organizatorami”.
2.Użyte w regulaminy terminy oznaczają:
   A. Certyfikacja – Certyfikacja Menedżerów Województwa Łódzkiego,
   B. Wydział – Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
   C. Klub 500 – Stowarzyszenie Klub 500 – Łódź
   D. Kandydat – menedżer organizacji, świadomie i dobrowolnie przystępujący do Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego,
   E. Kapituła – osoby powołane do oceny Kandydatów w Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego,
   F. Sekretariat – Sekretariat Kapituły Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw organizacyjnych Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego,
  G. Certyfikat – Certyfikat Menedżera Województwa Łódzkiego, dokument potwierdzający wiarygodność menedżera oraz wysoki poziom jego kompetencji menedżera, ustanowiony przez Stowarzyszenie Klub 500 – Łódź oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
  H. Strona WWW – strona internetowa Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego funkcjonująca pod adresem www.certyfikacjamenedzerow.pl.
3. Edycje Certyfikacji odbywają się corocznie.
4. Nad ciągłym doskonaleniem Certyfikacji czuwa powołany przez Dziekana Wydziału Zespół Ekspertów z grona biznesu i nauki.

§ 2.
Cel Certyfikacji

1. Celem głównym Certyfikacji jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.
2. Do celów szczegółowych Certyfikacji należą:
   A. kształtowanie pozytywnego wizerunku kadr menedżerskich;
   B. promocja profesjonalnych menedżerów;
   C. opracowanie bazy danych wykwalifikowanych menedżerów, jako źródła obiektywnej informacji dla gospodarki;
   D. inspirowanie postaw proaktywnych;
   E. kreowanie wizerunku województwa łódzkiego, jako ośrodka gospodarczego z zasobami ludzkimi w postaci osób zdolnych, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych.

§ 3.
Adresaci Certyfikacji

1. Do Certyfikacji przystąpić mogą menedżerowie organizacji, którzy spełniają warunki podane w punktach 5-7 § 3 niniejszego Regulaminu.
2. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), osoba przystępująca do Certyfikacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z Certyfikacją oraz potwierdza otrzymanie informacji, że:
   A. Administratorem danych jest Wydział Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 221;
   B. przysługuje jej prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Kandydat przystępując do Certyfikacji oświadcza, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Certyfikacja odbywa się na trzech poziomach:
   A. podstawowym,
   B. operacyjnym,
   C. strategicznym.
5. Kandydat poddający się Certyfikacji na poziomie podstawowym musi posiadać:
   A. wykształcenie minimum średnie,
   B. minimum 1 rok udokumentowanego stażu pracy,
   C. minimum 6 miesięcy łącznego doświadczenia w kierowaniu zespołem, w tym także w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach, itp.,
   D. wiedzę oraz dobrą znajomość zagadnień określonych w załączniku "Oceniana wiedza i kompetencje".
6. Kandydat poddający się Certyfikacji na poziomie operacyjnym musi posiadać:
   A. wykształcenie wyższe,
   B. minimum 3 lata udokumentowanego stażu pracy,
   C. minimum 2 lata łącznego doświadczenia w kierowaniu zespołem,
   D. wiedzę oraz dobrą znajomość zagadnień określonych w załączniku "Oceniana wiedza i kompetencje".
7. Kandydat poddający się Certyfikacji na poziomie strategicznym musi posiadać:
   A. wykształcenie wyższe,
   B. minimum 5 lat udokumentowanego stażu pracy,
   C. minimum 3 lata łącznego doświadczenia w kierowaniu zespołem, w tym minimum 1 rok na średnim stopniu zarządzania,
   D. Certyfikat Menedżera Województwa Łódzkiego na poziomie operacyjnym
lub
minimum 1 rok udokumentowanego stażu pracy na stanowisku członka zarządu, członka dyrekcji
lub
status właściciela zarządzającego firmą przez minimum 3 lata,
   E. wiedzę oraz dobrą znajomość zagadnień określonych w załączniku  "Oceniana wiedza i kompetencje".

§ 4.
Kapituła

1. Kapitułę powołuje Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
2. Kapituła składa się z 12 osób. W skład Kapituły wchodzą osoby desygnowane przez Zarząd Klubu 500 oraz Radę Wydziału, które w chwili powołania:
   A. są członkami Klubu 500 (6 osób),
   B. są pracownikami Wydziału (4 osoby),
   C. posiadają Certyfikat Menedżera Województwa Łódzkiego na poziomie strategicznym (1 osoba),
   D. są niezależnymi ekspertami posiadającymi niezbędne kompetencje desygnowanymi przez Dziekana Wydziału lub Prezesa Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź (1 osoba).
3. Kapituła powoływana jest na kadencję roczną.
4. Do kompetencji Kapituły należy całokształt spraw i decyzji związanych z oceną Kandydata.
5. Pracami Kapituły kieruje jej Prezydium składające się z przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego.
6. Kapituła wybiera Prezydium ze swojego grona na czas trwania jej kadencji.
7. Przewodniczącym Kapituły jest zawsze przedstawiciel Klubu 500, zastępcą przedstawiciel Wydziału.
8. Sekretariat Kapituły prowadzi Wydział. Na Wydziale jest również przechowywana dokumentacja związana z Certyfikacją.
9. Członkowie Kapituły oraz Sekretariat są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu prac Kapituły.
10. Członkowie Kapituły nie mogą kontaktować się z Kandydatami dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, z wyłączeniem bezpośredniej rozmowy, która jest częścią Certyfikacji.
11. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się z udziału w głosowaniu Kapituły, gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.
12. Kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu Certyfikatu większością głosów, przy obecności minimum 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
13. Decyzje Kapituły mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 5.
Przebieg Certyfikacji

1. Przebieg Certyfikacji odbywa się zgodnie z harmonogramem danej edycji Certyfikacji. Harmonogram dostępny jest na stronie WWW.
2. Przystąpienie do Certyfikacji jest dobrowolne i następuje wyłącznie na podstawie zgłoszenia Kandydata dokonanego poprzez stronę WWW.
3. Zgłoszenia przyjmowane są zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie WWW.
4. Zgłoszenie do udziału w Certyfikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać pliki zawierające materiały (lub ich skany) potwierdzające dane zawarte w zgłoszeniu. Materiały te w wersji papierowej należy również posiadać podczas rozmowy kompetencyjnej do wglądu przez członków Kapituły. Informacje w nich zawarte będą jedynie do wiadomości członków Kapituły i asystentek Certyfikacji, którzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poufności.
5. Kandydat określa, o jaki poziom certyfikacji aplikuje.
6. Po rejestracji zgłoszenia Kandydat otrzymuje indywidualny login oraz hasło, które będę mu potrzebne w dalszych etapach Certyfikacji.
7. Certyfikacja składa się z następujących form oceny:
   A. oceny wiedzy,
   B. samooceny kompetencji,
   C. autoprezentacji wraz z rozmową kompetencyjną z Kapitułą.
8. Ocena wiedzy odbywa się w formie pisemnej na terenie Wydziału. Narzędzia sprawdzające wiedzę przygotowywane są w każdej edycji przez Zespół Ekspertów. Pozytywne ukończenie tego etapu jest warunkiem dalszego uczestnictwa w Certyfikacji.
9. Samoocena kompetencji polega na wypełnieniu arkusza samooceny kompetencji dostępnego po zalogowaniu się na indywidualne konto na Stronie WWW. Kandydat określa, w jakim stopniu posiada daną kompetencję oraz potwierdza to przykładem z praktyki zawodowej. Kandydat podaje również swoje 3 mocne i 3 słabe strony.
10. Sposoby oraz zasady oceny wiedzy dostępne są na Stronie WWW.
11. Kandydat musi dokonać w określonym czasie autoprezentacji przed członkami Kapituły. Następnie członkowie Kapituły przeprowadzają z Kandydatem rozmowę kompetencyjną. Podczas rozmowy analizie poddana zostaje ścieżka kariery zawodowej Kandydata oraz wcześniejsze formy jego oceny w Certyfikacji. Kandydat odpowiada również na dwa z pytań problemowych z udostępnionej mu wcześniej listy.
12. Na zakończenie Certyfikacji Kapituła dokonuje całościowej oceny Kandydata oraz podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu na określonym poziomie w drodze głosowania.

§ 6.
Certyfikat Menedżera Województwa Łódzkiego

1. Kandydat, który pomyślnie przejdzie Certyfikację otrzymuje Certyfikat i może używać nazwy „Certyfikowany Menedżer”.
2. Nadanie Certyfikatu związane jest z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego” ogólnie dostępnej na Stronie WWW.
3. Certyfikat ma charakter honorowy, nie wiążą się z gratyfikacją finansową.
4. Wręczenie Certyfikatu następuje podczas uroczystej Gali.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Certyfikacji zatwierdzają Dziekan Wydziału oraz Prezes Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In